Wednesday, May 1, 2013

བོད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་རྗེས་མ་ཡིན་སྲིད་དམ། ངོ་མ་ཡིན་ནམ།
འབུམ་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེས་བརྩམས། འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པས་བསྒྱུར།

འཇམ་དབྱངས་ནོར་བུས་བརྩམས་པའི་བོད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་རྗེས་མ་ཡིན་སྲིད་དམ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོད་རྙོག་དང་། མགོ་འཐོམས། ལྐོག་ཇུས་ཀྱི་སྐོར།ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདིའི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་། དབུ་ཁྲིད་སྟངས། མང་གཙོ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་གནད་འགག་ཅན་འགའ་འཁོད་འདུག ཐོག་དང་པོར་ངས་ང་ཚོའི་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པར་འབྲེལ་བའི་བརྗོད་གཞི་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་བྱེད་འདོད། དེ་ནི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ནང་དུ་ལས་ཀ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་བ་དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐད་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། རྩོམ་ཡིག་འདི་དང་འབྲེལ་ནས་གླེང་ན་ངས་གནད་དོན་འགའ་ཞིག་གི་ཐོག་ལྟ་ཕྱོགས་མ་འདྲ་བའི་སྒོ་ནས་བགྲོ་གླེང་བྱས་ཡོད།