Friday, June 24, 2011

སུན་སྣང་།


 
ངའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་སོ་བལྟ་བྱེད་གཞིན་པའི་མི་ཚོ་དང་།
ཡང་ལྗིད་རྒྱ་མར་འདེགས་བཞིན་པའི་མི་དག
གྲོགས་པོ་ཚོ་དང་གྲོགས་པོ་ཚོའི་གྲོགས་པོ་ཚོ།
གྲོགས་པོ་ཚོའི་མཛའ་མོ་ཚོ་དང་གྲོགས་པོ་ཚོའི་གྲོགས་པོ་ཚོའི་མཛའ་མོ་ཚོ།
ཁ་པར་ནང་གི་གྲོགས་པོ་ཚོ་དང་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་གི་གྲོགས་པོ་ཚོ།

ཁ་པར་དང་དྲ་རྒྱ།